2016 Skatteinformation August

2016 Skatteinformation August

Kørselsgodtgørelse – er den skattefri og gælder en skattefrihed også for hovedaktionærer?

Arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse med en standardsats til medarbejdere, som har erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med arbejdet. Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse skal der udarbejdes et afregningsbilag, og er dette ikke udfyldt med alle de krævede oplysninger, er den altovervejende hovedregel, at godtgørelsen er skattepligtig.

SKAT har i det seneste år rejst en række sager, hvor de har beskattet hovedaktionærer af ”skattefri” kørselsgodtgørelse, da hovedaktionæren ikke har hævet så meget i løn, fordi selskabets likviditet ikke har givet mulighed herfor.

Er det din hobby – eller vil du tjene penge?

Er der tale om erhvervsmæssig virksomhed eller hobby? Eller er der tale om noget helt tredje? Besvarelsen af dette spørgsmål har skattemæssig betydning i flere henseender.

Medarbejderaktier – skat nu eller senere

Nye skatteregler for medarbejderaktier har set dagens lys. De nye regler betyder, at medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges, og fortjenesten beskattes fuldt ud som aktieindkomst. Det vil sige en lempeligere beskatning end de regler, vi har kendt de seneste år, hvor en skattemæssig fordel er blevet beskattet som lønindkomst.

De gunstigere regler gælder, hvor arbejdsgiver og medarbejder indgår aftale om etablering af en medarbejderaktieordning den 1. juli 2016 eller senere.

Hvornår er der tale om en fordring – hvor privatpersoner har fradrag for tab?

I foråret 2010 vedtog Folketinget en ændring af kursgevinstloven, der betød, at privatpersoner som hovedregel er skattepligtige af gevinster og har fradrag for tab på fordringer, når fordringen er erhvervet den 27. januar 2010 eller senere.

I 2011 offentliggjorde SKAT en afgørelse fra Skatterådet, hvor en pilotaspirant, som havde foretaget forudbetaling af undervisningsgebyr, fik godkendt tabsfradrag i forbindelse med pilotskolens konkurs. I 2012 blev Cimber Sterling erklæret konkurs, og Skatteministeriet meldte ud, at forudbetalingen af billetten, der nu var tabt, kunne fratrækkes på selvangivelse.

Skatterådet har i 2016 truffet en række afgørelser, hvorefter personer ikke længere har fradrag for tab på forudbetalinger inden for privatsfæren. Er man så uheldig at blive udsat for svindel på internettet, er der heller ikke tabsfradrag.

Realitetsgrundsætning, omgåelsesklausul eller ej – slutresultatet bliver ikke altid som forventet

I fjernsynet har for nylig været en genudsendelse om Glistrup, der via selskabsdannelser kunne skabe en trækprocent på 0. Andre knap så omfangsrige konstruktioner kan også i dag blive tilsidesat af Højesteret, selv om der formelt er tale om lovlig skatteudnyttelse. Begrundelsen er som oftest, at konstruktionen ikke tjener et forretningsmæssigt formål, og personen mv. bliver derfor beskattet ud fra en omgåelsesbetragtning.

Momsfradragsret i holdingselskaber

Holdingselskabers fradragsret for moms af omkostninger har traditionelt været et emne, som altid har påkaldt sig en vis opmærksomhed. Det gælder dels fradragsretten for moms af rådgivningsomkostninger i forbindelse med køb og salg af datterselskaber dels fradragsretten for moms af fællesomkostninger som administration, husleje, revision mv. Ultimo 2015 blev fradragsretten for moms af rådgivningsomkostninger i forbindelse med køb af datterselskabsaktier udvidet væsentligt, ligesom der også skete en udvidelse af fradragsretten for moms af fællesomkostninger.

Kantinemoms

Når en virksomhed har en kantineordning, hvor medarbejderne kan købe mad og drikkevarer til en pris, der er lavere end kostprisen, finder momslovens regler om kantinemoms anvendelse. Kantinemomsreglerne gælder, uanset om virksomheden selv driver kantinen, eller om kantinedriften er outsourcet. I begge tilfælde skal der beregnes og angives udgående moms (kantinemoms) af kantinemadens indkøbs- eller fremstillingspris og ikke af medarbejdernes egenbetaling. Kantinemomsen kan enten beregnes på grundlag af virksomhedens faktiske kostpris eller efter en forenklet opgørelsesmetode.

Ny lovgivning

Konsolideringsfradrag Fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, har fradrag for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen – konsolideringsfradrag. Fradraget beregnes på grundlag af de uddelinger, som fonden foretager til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Konsolideringsfradraget er blevet nedsat fra 25 % til 4 %. Der gælder dog en særregel for fonde, der er skattefri af udbytte efter en aftale indgået i medfør af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Hvis aftalen er indgået før den 20. november 2015, er fonden fortsat berettiget til et konsolideringsfradrag på maksimalt 25 %. Dette skyldes, at betingelsen for skattefrihed af udbytte ellers ville bortfalde.

Højesteretsdomme ,Landsretsdomme, Administrative afgørelser

Oversigt over væsenlige domme og afgørelser for året 2016

 

Download eller læs PDF'en ved at klikke her

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: