En bruttoskat på 32,84 % - hvem kan nøjes med det?

8 % i arbejdsmarkedsbidrag og 27 % i bruttoskat på løn giver en effektiv skat på 32,84 %. Denne skatteprocent gælder for de personer, der opfylder betingelserne i den såkaldte forsker- eller ekspertordning. Man behøver ikke være forsker eller en særlig ekspert for at blive omfattet af ordningen.

Formålet med ordningen er at forbedre danske virksomheders mulighed for at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Også fodbold- og håndboldspillere kan anvende den særlige skatteordning. Betingelserne for at anvende ordningen er løbende blevet justeret af Folketinget, og sådanne justeringer er igen sket i 2018.

Ansættelse hos en dansk arbejdsgiver

Bruttoskatteordningen også kaldet ekspertordningen kan anvendes af danske virksomheder, herunder udenlandske virksomheder, som er skattepligtige i Danmark, der rekrutterer arbejdskraft fra udlandet.

Den særlige ordning, hvor der betales AM-bidrag på 8 % og en bruttoskat på 27 % af løn mv. i en periode på maksimalt 84 måneder, gælder for visse forskere og andre personer, der ofte benævnes nøglemedarbejdere. AM-bidraget er en skat og skal derfor betales, uanset om personen fortsat måtte være omfattet af udenlandsk social sikring.

For nøglemedarbejdere er der et krav til lønnens størrelse, for at de kan blive omfattet af den attraktive bruttobeskatning. For de særlige forskere gælder ikke noget krav til lønnens størrelse.

Til og med 2018 var det en forudsætning for at kunne anvende den gunstige skatteordning, at medarbejderen påbegyndte ansættelsesforholdet hos den danske arbejdsgiver samtidig med, at medarbejderens danske skattepligt indtrådte (samtidighedskravet). Dette samtidighedskrav havde den konsekvens, at en person, der havde været ansat i et udenlandsk selskab, der havde eller etablerede et fast driftssted i Danmark, ikke kunne ansættes i dette faste driftssted, idet det udenlandske selskab og det faste driftssted i Danmark er samme juridiske enhed. Der var med andre ord ikke tale om påbegyndelse af et ansættelsesforhold.

Etablerede det udenlandske selskab derimod et dansk datterselskab, var det muligt at anvende ordningen. Samtidighedskravet er ophævet fra og med 2019, således at virksomhedens valg af etableringsform ikke har betydning for, om reglerne om bruttobeskatning af en medarbejder kan anvendes.

Indtræden af dansk skattepligt

Det ophævede samtidighedskrav betyder ikke, at en person kan flytte til Danmark og bruge et par måneder til at finde et job, hvor lønnen kan beskattes efter ekspertordningen.

Ophævelse af samtidighedskravet ændrer ikke på betingelsen om, at medarbejderen ikke må have været fuld skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig til Danmark af en række forskellige indkomster inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen i Danmark.

Ekspertordningen kan anvendes af personer, der vælger at bosætte sig i Danmark, og som samtidig bliver omfattet af fuld dansk skattepligt. Det accepteres i praksis, at medarbejderen opholder sig i Danmark i en kortere periode før ansættelsens begyndelse med henblik på flytning og indretning af bolig, selv om der indtræder fuld skattepligt allerede ved opholdets start. Det er en forudsætning, at arbejdet påbegyndes i tilstrækkelig tidsmæssig sammenhæng med skattepligtens indtræden.

Efter gældende praksis accepteres ophold af en varighed på indtil én måned forud for ansættelsesforholdets påbegyndelse.

Hvor skal arbejdet udføres?

Personer bosat i udlandet, som udfører arbejde i Danmark under sådanne omstændigheder, at de kun bliver begrænset skattepligtige til Danmark, kan også anvende ekspertordningen, idet der som udgangspunkt ikke er noget krav om, hvor arbejdet skal udføres. Sådanne personer vil dog som oftest kun være skattepligtig til Danmark af løn for arbejde, der rent faktisk er udført i Danmark. Hvorledes lønnen fra den danske arbejdsgiver i øvrigt beskattes, afhænger af bopælslandets beskatningsregler.

Der gælder dog en særlig regel for medarbejdere, der er fuld skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Disse personer kan ikke anvende ekspertordningen, hvis beskatningsretten til lønnen overgår til det andet land i mere end 30 dage inden for et kalenderår. Ved korte arbejdsophold uden for Danmark vil beskatningsretten normalt ikke overgå til udlandet.

Hvilke personer kan anvende ekspertordningen?

Ekspertordningen er indført af Folketinget for at tiltrække særlig udenlandsk arbejdskraft til Danmark, hvorfor der er

fastsat:

 

Karensperiode på 10 år

Den særlige skatteordning blev indført for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Derfor gælder der en karensperiode på 10 år med hensyn til personens danske skattepligt.

Den altovervejende hovedregel er, at personen ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen har været:

 

Ansættelsesforholdet ophører

Når en ansættelse under ekspertordningen udløber, er det ikke et krav, at personen bringer sin danske skattepligt til ophør.

Ophører ansættelsesforholdet, inden der er gået de maksimalt 84 måneder, hvor den særlige skatteordning kan anvendes, kan den resterende periode anvendes i et nyt ansættelsesforhold. Det er et krav, at personen tiltræder det nye job senest én måned efter ophør af den tidligere stilling.

Når det første job afsluttes, kan personen i stedet vælge at bringe sin danske skattepligt til ophør og senere vende tilbage til Danmark for at anvende den resterende del af perioden på 84 måneder. En periode med dansk skattepligt, hvor ekspertordningen har været anvendt, indgår ikke ved vurderingen af, om 10-års reglen er opfyldt. Det er imidlertid fortsat en betingelse, at personen ikke har været begrænset skattepligtig til Danmark af løn mv. efter ophør af ansættelsesforholdet under ekspertskatteordningen.

Når en person erhverver endelig ret til et vederlag – eksempelvis bonus – efter ophør af en ansættelsesperiode, hvor ekspertordningen har været anvendt, kan et sådant efterfølgende vederlag ikke beskattes med bruttoskat, selv om vederlaget kan henføres til en periode, hvor personen har været omfattet af bruttobeskatning. Dette vederlag er, når personen er fraflyttet Danmark, omfattet af begrænset skattepligt og beskattes på normal vis som almindelig løn.

En sådan efterbetaling af vederlag fra et ansættelsesforhold under ekspertordningen har til og med 2018 været til hinder for, at personen kunne vende tilbage til Danmark og anvende ordningen. Fra og med 2019 er efterbetaling af bonus mv. ikke til hinder for, at personen kan vende tilbage til Danmark og anvende en resterende periode med bruttobeskatning.

Må medarbejderen være medejer af virksomheden?

Ekspertordningen er ikke mulig, hvis medarbejderen:

Det er ikke kun medarbejderens egne aktier, der skal medregnes. Også aktier, der samtidig tilhører eller har tilhørt medarbejderens nærmeste familie, indgår i vurderingen. Har medarbejderens nærmeste familie bestemmende indflydelse over selskaber, der ejer aktier i arbejdsgiverselskabet, medregnes disse aktier også. Ved nærmeste familie forstås ægtefælle, forældre, bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller.

Samme indflydelse i en personligt ejet virksomhed er til hinder for at anvende ordningen.

 

Krav til lønnens størrelse

Medarbejderens månedsløn skal udgøre mindst 66.600 kr. (2019) efter fradrag af ATP-bidrag. Til den kontante løn

tillægges:

 

I kravet til minimumsløn medregnes ikke:

Lønkravet skal inden for samme kalenderår være opfyldt som en gennemsnitlig månedsløn. Månedslønnen skal fremgå af ansættelseskontrakten. Det er muligt at aftale en lavere løn eller ingen løn i for eksempel en ferieperiode, hvis lønnen i de øvrige måneder er så høj, at kravet om en gennemsnitlig månedlig minimumsløn samlet set er opfyldt inden for kalenderåret. Hvis kravet om minimumsløn ikke er opfyldt efter ansættelseskontrakten, kan medarbejderen ikke anvende ordningen, selv om arbejdsgiveren eksempelvis udbetaler en bonus ved udgangen af året, som bringer den gennemsnitlige månedsløn op over minimumsgrænsen.

Fra og med 2019 er kravet til gennemsnitlig minimumsløn lempet ved barselsorlov. En medarbejder kan fortsat være omfattet af ekspertordningen, selv om vedkommende ikke opfylder lønkravet i en periode, når dette skyldes orlov med nedsat eller ingen løn som følge af barsel.

Beskatning af personens løn og anden indkomst

Når medarbejderen har valgt at ville blive bruttobeskattet, gælder det den samlede A-indkomst fra den pågældende arbejdsgiver. Medarbejderen kan ikke vælge, at værdi af fri bil, bonus eller anden form for A-indkomst ikke skal beskattes med bruttoskat. Dette kunne være ”fristende”, hvis personen ikke har anden indkomst og dermed ikke får glæde af sit personfradrag.

 

Anden indkomst

Personens skattepligtsstatus er afgørende for, hvilken indkomst, der kan beskattes i Danmark.

Indkomst, der ikke er omfattet af ekspertordningen, beskattes efter de almindelige regler. Dette gælder eksempelvis fri bolig og aktieoptioner mv., der er B-indkomst.

Befordringsudgifter og andre almindelige lønudgifter kan ikke fratrækkes i anden indkomst, når udgifterne er afholdt i forbindelse med erhvervelse af indkomst, der beskattes under ekspertordningen.

 

Fuld skattepligtig til Danmark

En person, der er bosat i Danmark – fuld skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende her – skal beskattes på næsten normal vis af den indkomst, der ikke er omfattet af bruttobeskatning.

En person, der anvender ekspertordningen, kan imidlertid som hovedregel ikke fremføre skattemæssige underskud. Har personen eksempelvis renteudgifter, der overstiger den skattepligtige indkomst uden for ekspertordningen, er den skattepligtige indkomst negativ. Denne negative indkomst kan ikke overføres til en ægtefælle og heller ikke fremføres til modregning i positiv skattepligtig indkomst for følgende år. Dog kan underskud af erhvervsmæssig virksomhed efter særlige beregningsregler overføres til en ægtefælle eller fremføres til anvendelse et senere år.

Særlige regler for forskere

Forskere er personer, der udfører forskningsarbejde, og som har en forskningsmæssig uddannelse på minimum ph.d.-niveau. For personer, der ansættes på offentlige forskningsinstitutioner, afgør institutionens ledelse, om personens kvalifikationer som forsker kan godkendes. For ansættelser i andre offentlige institutioner og private virksomheder er det Danmarks Frie Forskningsfond, der afgør, om personens kvalifikationer som forsker kan godkendes.

Kravet til minimumsløn gælder ikke for forskere.

Forskere kan gøre brug af den særlige skatteordning, selv om de inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen har været skattepligtige til Danmark af lønindkomst i forbindelse med kortere ophold som gæsteundervisere og lignende på et universitet eller en anden forskningsinstitution.

Registrering af ansættelsesforhold

Ansættelsesforhold under ekspertordningen skal registreres hos Skattestyrelsen inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt. I praksis vælger arbejdsgiveren normalt at indsende den indgåede ansættelseskontrakt, så snart den er udarbejdet.

Til brug for registreringen anvendes blanket 01.012 A for godkendte forskere og 01.012 B for andre. Har personen ikke et dansk cpr.nr., anvendes tillige blanket 01.012.

En kopi af ansættelseskontrakten mv. skal indsendes sammen med den/de udfyldte blanketter. Materialet kan indsendes elektronisk til 48E-postkasse@sktst.dk.

Skattestyrelsen tager herefter stilling til, om betingelserne for at anvende ekspertordningen er opfyldt.

Forlænges eller afbrydes ansættelsesforholdet før ansættelsesperiodens udløb, skal arbejdsgiveren meddele Skattestyrelsen dette.

 

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: